Här finner ni samlad forskning och intressanta artiklar kopplad till

massage, yoga och medveten närvaro.


Koncentrations- och uppmärksamhetsförmågorna är betydelsefulla  för att barnen ska kunna tillgodogöra sig lärandet fullt ut i skolan. Koncentration betyder att kunna behålla sin uppmärksamhet under en viss tid, utan att tankarna drar iväg. För de barnen som har svårigheter med att samordna sin perception, samt rikta sina tankar mot ett särskilt ändamål, får besvärligheter inom olika områden, som i sin tur påverkar deras beteende. Det kan medföra en negativ inverkan på deras relation till sin omgivning. Genom yoga- och mindfulnessövningar, tränas närvaron och koncentrationen, vilket resulterar till att barnen blir lugnare och därmed blir det lättare för dem att rikta sin uppmärksamhet mot det som ska läras i skolan. Läs mer om detta nedan.


Oxytocin

Oxytocin är ett av kroppens hormon som utsöndras från hypofysen, “må-bra-hormon” eller “kärlekshormor brukar oxytocinet ibland kallas. Flera studier visar att hormonet utsöndras vid beröring och värme. Oxytocinet ses som en bidragande faktor till att bilda sociala relationer till medmänniskor och att vid beröring, inte enbart massage, utsöndras hormonet och ökar då vår lust och förmåga till sociala band.

Forskning kopplad till yoga och mindfulness

I en studie i USA ville forskarna undersöka om yoga- och mindfulnessbaserade övningar kunde ge positiva effekter gällande barns uppmärksamhetsförmåga och beteende i klassrummet.


Flertalet av lärarna hade hört positiva kommentarer från barnen om yogans effekt. Lärarna berättade att de upplevde att barnens koncentrationsförmåga hade ökat och att barnen är mindre omständiga, minskad ångest och tecken på starkt införlivande.

72 % av vårdnadshavarna berättade att barnen upplevdes som lugnare/mer energifyllda och 13 % berättade att de upplevde en mer optimistisk attityd hos barnen i hemmiljön.

Av barnens egna synpunkter var 89 % positiva och 11 % var kritiska.

42 % av barnen förklarade att de upplevde ett större lugn, lycka och energi.

Yoga och ADHD

I denna studien ville man undersöka om yoga- och mindfulnessbaserade övningar kunde ge en effekt på pojkar med diagnosen Attention- Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD), både de perioder då pojkarna medicinerats och då de inte medicinerats.


Resultat: Resultatet visade signifikanta skillnader mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen, vilket även bekräftades av lärarnas och vårdnadshavarnas gradering på skattningsskalorna.


Pojkarna i interventionsgruppen uppvisade en minskning av de primära ADHD- symptomen. Pojkarna som utförde yoga hemma uppvisade ytterligare förbättringar inom den emotionella stabiliteten.


Resultatet tyder även på att yoga har en positiv effekt under de perioder som barnet inte medicinerats.

Yoga och mindfulness skapar ett lugnare klassrumsklimat

2013 publicerades en studie i Journal of Child and Family Studies. Syftet var att undersöka om yoga- och mindfulnessbaserade övningar kunde förbättra barnens uppförande i klassrummet.


Lärarna märkte en markant framträdande skillnad hos barnen efter interventionen i klassrummet.

Barnen kunde kontrollera sina känslor, humör och sin uppmärksamhet. De uppvisade också ett ödmjukare beteende mot varandra. Lärarna meddelade dessutom att barnen behöll effekten av mindfulness-interventionen upp till sju veckor efter avslutat program.


Mindfulness och yoga för att förebygga stress och uppförandeproblem

2010 presenterades en studie där forskarna ville undersöka om ett program med yoga- och mindfulnessbaserade övningar kunde användas som åtgärdsprogram i förebyggande syfte, för de barn som låg i riskzon för akademiska problem. Studiens syfte var även att se om programmet kunde påverka och förebygga stress och uppförandeproblem hos barnen.


Resultat vidade att barnen upplevde positiva framgångar. Främst tre områden lyftes fram:

1) Barnen upplevde en rofylld känsla.

2) Barnen kunde lättare hantera och kontrollera sitt eget uppförande, med hjälp av andningen.

3) Barnen hade lärt sig att bli bättre på att bekräfta sig själv.

En del av barnen berättade att de upplevde ökad koncentrationsförmåga i skolan, kände sig mer avspända (både under och efter yogasessionerna) piggare, ökad medvetenhet om hur de kunde skapa ro i sin kropp och hantera ilska bättre.


Läraren bekräftade att barnens upplevelser av yogasessionernas effekter stämde. För barnen som hade haft stora svårigheter att hantera sin vrede förut, märktes en påtaglig


Yoga och mindfullness förbättrar kognitiva funktioner

I Journal of Applied School Psychology, 2010 presenterades en studie vars syfte vara att undersöka om yoga- och mindfulnessbaserade övningar kunde förbättra barns kognitiva funktioner.


Resultatet från både lärarna och vårdnadshavarna vidade på förbättringar gällande barnens beteende, kognitiva och neurologiska funktioner, jämfört med kontrollgruppen.

De barn som framförallt fick de positivaste resultaten i testet efter MAP- programmet, var de barn som uppvisade störst svårigheter i förtestet.


Kan meditation minska ADHD-symptom och fungera som en behandlingsmetod?

Forskarns syfte var att undersöka om meditationen kunde vara en metod för att främja typiska beteenden hos barn med ADHD-diagnos; såsom humörsvängningar, uppmärksamhetsproblem och bristande

fokusering. De ville även undersöka om meditationen kunde fungera som en familjebehandlingsmetod som innebar att hela familjen var involverad, då intentionen var att förbättra relationskontakterna.


Resultat: Utifrån de N=26 barn som inlämnade data kunde forskarna sammanställa en signifikant skillnad.

Barnens ADHD-symtom och självkänsla förbättrades markant. De kände sig bland annat gladare, mindre stressade, deras sömn stabiliserades, de sociala problemen blev färre, samt inställningen och uppmärksamheten på skolarbetet stärktes. Vårdnadshavarna bekräftade barnens upplevelser. Deras eget deltagande i programmet resulterade i att även de upplevde mer glädje och minskad stress, vilket bidrog till att de lättare kunde hantera sina barns beteenden. Därmed förbättrades relationen mellan barnen och deras vårdnadshavare.

Interventionen hade också lett till att 11 barn kunde minska sin medicineringsdos.


Bättre akademiska resultat för barn med ADHD efter yoga och mindfulness

Barn med ADHD förbättrade sina resultat efter yoga- och mindfulnessövningar

Studiens syfte var att undersöka om yoga- och mindfulnessbaserade övningar kunde förbättra de akademiska studierna för barn med ADHD.

Resultatet visade att barnen förbättrade sina studieresultat och prestationer.

Lärarna såg att de flesta av barnen hade ökat sina akademiska resultat och den spatiala förmågan.

90, 5 % av barnen visade akademiska förbättringar.


Hjärnan mår bra av massage

Resultaten från de fyra delstudierna tyder på att mänsklig beröring i form av massage aktiverar ett specifikt hjärnområde som är kopplat till glädje och välbehag, ett fynd som också stämmer med att beröringsmassage upplevs som belönande och behaglig. Det aktuella hjärnområdet är involverat i regleringen av känslor, har ett stort antal morfinreceptorer och aktiveras vid kroppens egen frisättning av endorfin. I avhandlingen utvärderades beröringsmassage på patienter som genomgått en stor operation. Hos dem minskade ångestnivåerna av beröringsmassage. Hos friska individer som fick beröringsmassage minskade aktiviteten i stressystemet


FORSKNING